Skráaryfirlit

## surveys
## ├── SMB
## │  └── afli_a_stod.csv
## ├── index.Rmd
## └── index.html

Stofnmælingar botnfiska í Mars (Vorrall - SMB)

Afli á stöð

Afli á stöð inniheldur upplýsingar um afla (í kilóum) helstu tegunda í hverju togi úr Vorrallinu. Breyturnar í skránni eru eftirfarandi:

stodvar_numer:  Fastanúmer stödvar (samsett af reitarnúmeri, tognúmeri og veiðarfæranúmeri)
ar:       Árið sem tog var tekið
dagsetning:   Dagsetning sem tog var tekið
kastad_breidd:  Staðsetning á upphafi togs
kastad_lengd:  Staðsetning á upphafi togs
hift_breidd:   Staðsetning á lok togs
hift_lengd:   Staðsetning a lok togs
togtimi:     Togtími í mínútum
toglengd:    Toglengd í sjómílum
botndypi_kastad: Dýpi í metrum
botndypi_hift:  Dýpi í metrum
ufsi_kg:     Ufsaafli í kílógrömmum
karfi_kg:    Karfaafli í kílógrömmum
....
tegund_kg:    Afli tegundar í kílógrömmum

Með því að smella á “linkinn” að ofan hleðst sjálfkrafa niður csv-skrá (afli_a_stod.csv). Einnig er hægt að nálgast skránna með skipunum. Í t.d. R er t.d. hægt að nálgast gögnin beint með eftirfarandi hætti:

library(tidyverse)
afli <- read_csv("https://data.hafro.is/surveys/SMB/afli_a_stod.csv")

Og hægt er að fá myndbirtingu á meðalafla og 95% mörkum á hverju ári með eftirfarandi hætti:

afli |> 
 gather(tegund, afli, ufsi_kg:litlikarfi_kg) |> 
 mutate(tegund = str_remove(tegund, "_kg"),
     tegund = str_to_title(tegund)) |> 
 ggplot(aes(ar, afli)) +
 theme_bw() +
 stat_summary(fun.data = "mean_cl_boot",
        size = 0.1, linewidth = 0.2) +
 facet_wrap(~ tegund,
       scales = "free_y") +
 expand_limits(y = 0) +
 labs(x = "Ár", y = "Meðalafli og 95% mörk") +
 scale_x_continuous(breaks = seq(1985, 2030, by = 10),
           minor_breaks = 2)

Nánari upplýsingar: Jón Sólmundsson, Hjalti Karlsson, Hlynur Pétursson, Höskuldur Björnsson, Ingibjörg G. Jónsdóttir, Klara B. Jakobsdóttir, Valur Bogason 2022. Stofnmæling botnfiska á Íslandsmiðum 2022 ‐ framkvæmd og helstu niðurstöður / Icelandic groundfish survey 2022 – implementation and main results.